Obwieszczenia

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności zespołu nieruchomości w Jaromierzu

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych wchodzącej w skład masy upadłości Jolanty Hryszkiewicz w upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy w Gdańsku; VI Wydział Gospodarczy w postępowaniu upadłościowym Jolanty Hryszkiewicz nie prowadzącego działalności gospodarczą (GD1G/GUp/14/2023) zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zespołu nieruchomości w postaci działek nr 72/7, 72/9, 74/4, 74/3, 74/5 w miejscowości Jaromierz (KW: SL1Z/00037400/6; SL1Z/00013700/5; SL1Z/00013700/5; SL1Z/00013700/5). Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 1.674.303,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania 1.674.303,00  zł.

Oferty należy składać do dnia 22 września 2023 roku osobiście w biurze podawczym VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk bądź za pośrednictwem poczty. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu, a nie nadania np. na Poczcie Polskiej. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 27 września 2023 roku o godzinie 11:30 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk w Sali B 63.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 100.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 10 1090 2402 0000 0001 5303 7606 z dopiskiem „wadium – Jolanta Hryszkiewicz”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl, pod tel. 513 147 409 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Adresy kancelarii

Wrocław
ul. Długa 57D/22
53-633 Wrocław
Gdańsk
ul. Szkolna 8, Brzeźno
83-115 Swarożyn
Warszawa
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa