Obwieszczenia

Syndyk sprzeda dom w Krasnymstawie

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż domu wchodzącego w skład masy upadłości Jana Urbana w upadłości (12.09.2023)

Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym Jana Urbana w upadłości (SW1W/GUp-s/63/2023) wrazili zgodę na sprzedaż ½ prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Krasnymstawie przy ulicy Anny Jagiellonki, gmina Krasnystaw, województwo lubelskie dz. nr. 1459/16 o powierzchni 0,0181 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym (trzykondygnacyjnym) w zabudowie szeregowej, o powierzchni zabudowy 68,00 m2 (180 m2 powierzchni użytkowej) wraz z udziałem 1/8 w prawie własności nieruchomości gruntowej stanowiącej niezabudowaną działkę nr 1438/2 o powierzchni 0,0266 ha oraz działkę nr 1459/13 o powierzchni 0,0114 ha, położoną w miejscowości Krasnystaw Miasto, gmina Krasnystaw pełniącą funkcję drogi dojazdowej (ZA1K/00065056/4 + ZA1K/00065057/1), oszacowane na łączną kwotę 265.303,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 90% wartości oszacowania 238.772,70 zł.

Oferty w zamkniętych kopertach z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – MASA UPADŁOŚCI JAN URBAN– PRZETARG” należy składać do dnia 02.10.2023 r. godzina 12.00 na adres: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław, w godzinach pracy kancelarii (od 10:00 do 15:00) lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 03.10.2023 roku o godzinie 12:00 w: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 30.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 82 1090 2402 0000 0001 5307 4431 z dopiskiem „Wadium – Jan Urban”.

Szersze informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego http://www.syndykowie.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Adresy kancelarii

Wrocław
ul. Długa 57D/22
53-633 Wrocław
Gdańsk
ul. Szkolna 8, Brzeźno
83-115 Swarożyn
Warszawa
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa