Obwieszczenia

Syndyk sprzeda działkę w miejscowości Sumin -4370 mkw i udział w drodze (JKP)

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż  prawa własności do niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Sumin, gm. Starogard Gdański, wchodzącej w skład masy upadłości Katarzyny Piotrzkowskiej i Jarosława Piotrzkowskiego w upadłości konsumenckiej (10.11.2023 r.)

Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Piotrzkowskiej (GD1G/GUp-s/500/2023) i Jarosława Piotrzkowskiego (GD1G/GUp-s/499/2023), nie prowadzących działalności gospodarczej, zatwierdzili warunki przetargu na sprzedaż:

– prawa własności nieruchomości gruntowej, (na które składają się udziały po ½ przypadające  na każdego upadłego, tj.  Katarzynę Piotrzkowską  i Jarosława Piotrzkowskiego), stanowiącej działkę nr 236/5 o obszarze 4370 mkw, położonej w miejscowości Sumin, obręb ewidencyjny Sumin, gmina Starogard Gdański, powiat starogardzki,  objętej księgą wieczystą GD1A/00065467/1, (dalej prawo do nieruchomości), oszacowane na kwotę 22.025,00 zł, (wartość udziałów obojga upadłych). Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania, tj. 22.025,00 zł

– ¼ prawa własności nieruchomości gruntowej, (na które składają się udziały po ⅛ przypadające  na każdego upadłego, tj. Katarzynę Piotrzkowską  i Jarosława Piotrzkowskiego) stanowiącej działkę nr 236/9 o obszarze 1449 mkw, położonej w miejscowości Sumin, obręb ewidencyjny Sumin, gmina Starogard Gdański, powiat starogardzki,  objętej księgą wieczystą GD1A/00065469/5, (dalej prawo do nieruchomości), oszacowane na łączną kwotę 1.134,00 zł, (wartość udziałów obojga upadłych). Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania, tj. 1.134,00 zł.

Wartość łączna oszacowania powyższych praw do nieruchomości wynosi 23.159,00 zł.

Cena łączna wywoławcza powyższych praw wynosi 100% wartości oszacowania tj. 23.159,00 zł .

Oferty należy składać do dnia 04.12.2023 roku do godziny 12.00 w Biurze Notarialnym  Notariusz Edyta Gramatowska, ul. Rynek 21/2, 83-200 Starogard Gdański, (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym dnia 05.12.2023 roku o godzinie 12.00.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 10.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 63 1140 2004 0000 3102 8086 0546 z opisem „MASA UPADŁOŚCI Katarzyna, Jarosław Piotrzkowscy – Wadium działka i udział”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Przedmiotem sprzedaży są dwie działki.
1. Działka nr 236/5 obszaru 4370 m2. Obszar w kształcie zbliżonym do prostokąta jest nieogrodzony, jego wschodni bok przylega do asfaltowej drogi publicznej.
Teren działki w dniu oględzin użytkowany był jako pastwisko, w zachodnia części działki znajdują się drzewa wierzby, w tej części znajduje się nie związany z gruntem budynek drewniany, nie przedstawiający wartości. Na terenie działki posadowiona jest, biegnąca wzdłuż drogi, linia energetyczna z jednym elementem infrastruktury naziemnej w postaci słupa jednożerdziowego.
Przez teren działki, wzdłuż drogi; przebiega również magistrala wodociągowa DN 160.
Nieruchomość położona jest na obszarze o nieznacznym zróżnicowaniu terenu.
2. Udział w drodze (1/4) stanowiący nieruchomość geodezyjnie oznaczoną jako 236/9, obszaru 1449.
Przez teren działki wzdłuż drogi przebiega, linia energetyczna oraz magistrala
wodociągowa DN 160.m².

Adresy kancelarii

Wrocław
ul. Długa 57D/22
53-633 Wrocław
Gdańsk
ul. Szkolna 8, Brzeźno
83-115 Swarożyn
Warszawa
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa