Obwieszczenia

Syndyk sprzeda wierzytelności wchodzących w skład masy upadłości Extrabau Sp. z o.o., w upadłości

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż wierzytelności wchodzących w skład masy upadłości Extrabau Sp. z o.o., w upadłości (09.07.2024)

Syndyk masy upadłości Extrabau Sp. z o.o. w upadłości,  ul. Stary Rynek Oliwski 8A, 80-324 Gdańsk, KRS 0000143056, NIP 5840450481, na podstawie art. 310 ust. 1 ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, wierzytelności spornej, dochodzonej w postępowaniu przeciwko pozwanym, Polimex Mostostal S.A. oraz Deutsche Bank Polska S.A., toczącym się przed Sądem Okręgowym w Warszawie Wydział XX Gospodarczy, sygn. akt XX GC 717/17, z tytułu bezpodstawnie wykorzystanej gwarancji bankowej,  (WPS 700.000,00 zł), po cenie nie niższej niż wskazana w niniejszym obwieszczeniu.

Wartość oszacowania wierzytelności wynosi 163.252,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania, tj. 163.252,00 zł;

Oferty należy składać do dnia 29.07.2024 roku do godziny 12.00 w Biurze Notarialnym  Notariusz Edyta Gramatowska, ul. Rynek 21/2, 83-200 Starogard Gdański, (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym dnia 30.07.2024 roku o godzinie 12.00.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 20.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 74 1090 2402 0000 0001 5386 4640 z opisem „MASA UPADŁOŚCI Extrabau Sp. z o.o. – Wadium wierzytelność”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl, pod tel. 515 740 709 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: oferty@syndykowie.pl

Adresy kancelarii

Wrocław
ul. Długa 57D/22
53-633 Wrocław
Gdańsk
ul. Szkolna 8, Brzeźno
83-115 Swarożyn
Warszawa
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa