Obwieszczenia

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż 1/6 domu w Bolesławowie (ŁŁ)

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż 1/6 domu wchodzącego w skład masy upadłości Łukasza Łojek w upadłości (11.07.2024)

Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym Łukasza Łojek w upadłości (SW1W/GUp-s/53/2023) wrazili zgodę na sprzedaż 1/6 prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Bolesławowie 12, gmina Stronie Śląskie, powiat Kłodzki, dz. nr 111, obręb 0002 Bolesławów SW1K/00021727/4, oszacowane na łączną kwotę 84.100,00 zł. Cena wywoławcza (minimalna) wynosi 50% wartości oszacowania, tj.  42.050,00  zł.

Oferty w zamkniętych kopertach z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – MASA UPADŁOŚCI ŁUKASZ ŁOJEK– PRZETARG” należy składać do dnia 31.07.2024 r. do godziny 12.00 na adres: Kancelaria Notarialna Notariusze Agnieszka Richter – Witosza, Dominik Sterc, ul. Legnicka  17/13, 53-671 Wrocław, w godzinach pracy kancelarii (od 9:00 do 15:00) lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 01.08.2024 roku o godzinie 12:00 w: Kancelaria Notarialna Notariusze Agnieszka Richter – Witosza, Dominik Sterc, ul. Legnicka  17/13, 53-671 Wrocław.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 10.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 80 1090 2402 0000 0001 5307 4370 z dopiskiem „Wadium – Łukasz Łojek„.

Szersze informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego http://www.syndykowie.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Adresy kancelarii

Wrocław
ul. Długa 57D/22
53-633 Wrocław
Gdańsk
ul. Szkolna 8, Brzeźno
83-115 Swarożyn
Warszawa
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa