Obwieszczenia

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż udziału w lokalu usługowym w Mieroszowie (MW)

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład masy upadłości Mikołaja Wiatrów w upadłości (11.07.2024)

Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym Mikołaja Wiatrów w upadłości (SW1W/GUp-s/396/2023) wrazili zgodę na sprzedaż udziału 4/6 w prawie własności nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny o funkcji usługowej, usytuowany na pierwszej kondygnacji budynku mieszkalno- usługowego położonego w Mieroszowie przy ul. Wojska Polskiego 1, woj. Dolnośląskie dla którego Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00030961/2. Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 79/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu, oznaczonego geodezyjnie numerem 238 oraz  części wspólne budynku i urządzenia które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli; KW (SW1W/00026613/7), oszacowane na łączną kwotę 15.860,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 70% wartości oszacowania tj. 11.102,,00 zł.

Oferty w zamkniętych kopertach z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – MASA UPADŁOŚCI MIKOŁAJ WIATRÓW – PRZETARG” należy składać do dnia 31.07.2024 r. do godziny 12.00 na adres: Kancelaria Notarialna Notariusze Agnieszka Richter – Witosza, Dominik Sterc, ul. Legnicka  17/13, 53-671 Wrocław, w godzinach pracy kancelarii (od 9:00 do 15:00) lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 01.08.2024 roku o godzinie 12:00 w: Kancelaria Notarialna Notariusze Agnieszka Richter – Witosza, Dominik Sterc, ul. Legnicka  17/13, 53-671 Wrocław.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 10.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 85 1090 2402 0000 0001 5579 4354 z dopiskiem „Wadium  lokal usługowy – Mikołaj Wiatrów”.

Szersze informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego http://www.syndykowie.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Adresy kancelarii

Wrocław
ul. Długa 57D/22
53-633 Wrocław
Gdańsk
ul. Szkolna 8, Brzeźno
83-115 Swarożyn
Warszawa
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa