Obwieszczenia

Przetarg na sprzedaż udziału 1/2 w lokalu użytkowym w centrum Gdyni (DL)

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż udziału ½ w prawie własności do lokalu użytkowego w centrum Gdyni wchodzącego w skład masy upadłości Dariusza Larczyńskiego w upadłości konsumenckiej (05.04.2024)

Sąd Rejonowy w Gdańsku; VI Wydział Gospodarczy w postępowaniu upadłościowym Dariusza Larczyńskiego nie prowadzącego działalności gospodarczej (GD1G/GUp/10/2023) zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż ½ udziału w prawie własności nieruchomości lokalowej nr 31 położonej na pierwszej kondygnacji budynku mieszkalnego nr 139 zlokalizowanego w Gdyni przy ulicy Świętojańskiej. Lokal składa się z recepcji, trzech gabinetów, łazienki, zaplecza socjalnego z łazienką oraz toaletą o powierzchni użytkowej 59,97 m2. Właściciel lokalu posiada udział 160/10000 w prawie własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 468 oraz w częściach wspólnych budynku, z którego lokal został wydzielony, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni – V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr GD1Y/00014568/8 (+ GD1Y/00010317).

Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 328.086,00 zł. Cena minimalna wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania 328.086,00 zł.

Oferty należy składać do dnia 10 maja 2024 roku osobiście w biurze podawczym VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk bądź za pośrednictwem poczty. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu, a nie nadania np. na Poczcie Polskiej. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym 10 maja 2024 roku o godzinie 9:00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk w Sali B 65.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 10.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 91 1090 2402 0000 0001 5303 7700 z dopiskiem „wadium – Dariusz Larczyński – lokal użytkowy”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl, pod tel. 515 740 709 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Adresy kancelarii

Wrocław
ul. Długa 57D/22
53-633 Wrocław
Gdańsk
ul. Szkolna 8, Brzeźno
83-115 Swarożyn
Warszawa
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa