Obwieszczenia

Syndyk ogłasza przetarg na działkę budowlaną nr 107/21 w Lublewie Gdańskim (AL)

Syndyk ogłasza przetarg nr 2 na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej  oznaczonej geodezyjnie nr 107/21, wchodzącej w skład masy upadłości Andrzeja Laska w upadłości konsumenckiej (21.03.2024)

Sąd Rejonowy w Gdańsku; VI Wydział Gospodarczy w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Laska nie prowadzącego działalności gospodarczą (VI GUp 358/22) zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Lublewo Gdańskie, obręb Lublewo Gdańskie, gmina Kolbudy, powiat gdański stanowiąca działkę nr 107/21 obszaru 1004 m2.  Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr GD1G/00001216/7). Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 266.833,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 90% wartości oszacowania, tj.  240.149,70  zł.

Oferty należy składać do dnia 6 maja 2024 roku osobiście w biurze podawczym VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk bądź za pośrednictwem poczty. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu, a nie nadania np. na Poczcie Polskiej. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 10 maja  2024 roku o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk w Sali B 65.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 25.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 97 1140 1140 0000 3653 8900 1157 z dopiskiem ” wadium – Andrzej Laska działka nr 107/21″.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl, pod tel. 515 740 709 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: oferty@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Adresy kancelarii

Wrocław
ul. Długa 57D/22
53-633 Wrocław
Gdańsk
ul. Szkolna 8, Brzeźno
83-115 Swarożyn
Warszawa
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa